حجت‏الاسلام‏والمسلمين سيد محمد‏علی غروی

گفتگو


حجت‏الاسلام غروی از زبان خود

حجت‏الاسلام غروی : خاطره‏ای از آيت‏ا... فاضل


حجت‏الاسلام غروی : خاطره‏ای از آيت‏ا... نوری

حجت‏الاسلام غروی : خاطره‏ای از آخوند ملاعلی همدانی

حجت‏الاسلام غروی : عاشورا به‏خاطر اخلاقيات بوده است


حجت‏الاسلام غروی : حركت‏های طبيعی اثر دارد نه زوری و قصری


حجت‏الاسلام غروی : جبران گذشته‏ها با خيرات


حجت‏الاسلام غروی : توصيه‏هائی به مسئولين مركز تعليمات اسلامی